1. IDENTYFIKACJA DANYCH:  Zgodnie z art. 10 ust. 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Informacyjnych i Handlu Elektronicznym, udostępniono następujące dane o firmie : Ulises Martin Sotelo Salazar, pod adresem: ul. Montseny 15, Hospitalet de Llobregat; NIF: 23921638M; Email: info@Latiendadelmicrocemento.com. Kontakt telefoniczny: + 34 931 273 922.

2. UŻYTKOWNICY: Dostęp i / lub korzystanie z portalu "La tienda del Microcemento" nadaje status UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, w związku z posiadanym dostępem i / lub użytkowaniem, Ogólne Warunki Użytkowania wymienione w niniejszym regulaminie. Powyższe warunki obowiązują niezależnie od Ogólnych Warunków Umowy.

3. WYKORZYSTANIE PORTALU: www.latiendadelmicrocemento.com zapewnia dostęp do różnorodnych informacji, usług, programów oraz danych (zwanych dalej "treścią") internetowych, należących do La tienda del Microcemento lub jego licencjodawców, do których użytkownik ma dostęp. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z witryny. Ta odpowiedzialność rozciąga się na zapis niezbędny do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści. W zapisie tym UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za dostarczanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. Po dokonaniu rejestracji UŻYTKOWNIK posiada możliwość podania hasła, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do rzetelnego i poufnego korzystania z niego. Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług (takich jak czaty, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które la tienda del microcemento oferuje za pośrednictwem swojej strony internetowej i przykładowo, ale nie ograniczając się do powstrzymywania się od (i) angażowania się w działania nielegalne, niezgodne z prawem lub wbrew dobrej wierze i porządkowi publicznemu; (Ii) rozpowszechniania lub propagowania treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, a także nielegalnej, popierającej terroryzm i  występującej przeciwko prawom człowieka; (Iii) powodowania i wytwarzania szkody dla systemów fizycznych i logicznych La tienda del microcemento, jej dostawców lub stron trzecich, poprzez wprowadzenie lub rozprzestrzenienie wirusów komputerowych lub jakiegokolwiek innego sprzętu lub oprogramowania, mogącego spowodować wyżej wymienione szkody; (Iv) podejmowania prób uzyskania dostępu i, gdzie stosowne, korzystania z kont e-mail innych użytkowników oraz zmieniania lub manipulowania ich wiadomościami. La tienda del microcemento zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy i opinii naruszających godność ludzką, które są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, które są skierowane przeciwko młodzieży lub dzieciństwu, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które, jej zdaniem, nie nadają się do publikacji. W żadnym wypadku La tienda del Microcemento nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa. Rozstrzyganie sporów internetowych przebiega zgodnie z Art. 14. 1 Rozporządzenia (UE) 524/2013 - Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów, dostępną pod poniższym odnośnikiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. OCHRONA DANYCH: La tienda del Microcemento spełnia wytyczne Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych oraz Dekretu Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza Rozporządzenie o rozwoju Prawa Organicznego, oraz innych przepisów prawnych w dowolnym momencie i dąży do zapewnienia właściwego wykorzystania i przetwarzania danych osobowych użytkownika. W związku z powyższym, wraz z każdym formularzem, wymagającym podania danych osobowych przy okazji usług, jakie firma La tienda de microcemento może świadczyć użytkownikowi, podawana będzie informacja o warunkach przetwarzania danych oraz o konieczności ich zaakceptowania. Komunikat ten zawiera także informacje o odpowiedzialności za utworzony plik, o adresie administratora danych, o prawie do dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia lub zgłoszenia sprzeciwu, a także o celu ich przetwarzania oraz w stosownych przypadkach ewentualnego udostępniania danych osobom trzecim. Tym samym La tienda de microcemento informuje, że działa w zgodzie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Informacyjnych i Handlu Elektronicznym i za każdym razem występuje o zgodę na przetwarzanie adresu e-mail użytkownika w celach komercyjnych.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: La tienda del Microcemento samodzielnie lub jako cesjonariusz, posiada wszelkie prawa do własności intelektualnej i przemysłowej na swojej stronie internetowej, a także zawartych na niej treści i elementów (w tym bez ograniczeń obrazów i zdjęć, nagrań dźwiękowych, wideo, oprogramowania lub tekstów, znaków towarowych lub logotypów, kombinacji kolorów, struktury i wzornictwa, doboru materiałów, programów komputerowych niezbędnych do działania, dostępu i użytkowania itp.), których właścicielem jest La tienda del microcemento. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i art. 32.1, akapit drugi, ustawy o własności intelektualnej wyraźnie zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie i publiczne komunikowanie, w tym wszelkie sposoby udostępniania całości lub części zawartości tej witryny w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia ze strony La tienda del Microcemento. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez La tienda del Microcemento. Możliwe jest przeglądanie elementów witryny internetowej, a nawet drukowanie, kopiowanie i przechowywanie ich na dysku twardym komputera lub jakiegokolwiek innego sprzętu pod warunkiem, że są one przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani manipulować żadnym urządzeniem zabezpieczającym ani systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronach La tienda del Microcemento.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI: La tienda del Microcemento nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek szkody, które mogą powodować, bez ograniczeń błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności portalu bądź transmisję wirusów, złośliwego oprogramowania lub szkodliwych programów zawartych w treści, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technicznych, aby temu zapobiec.

7. ZMIANY I AKTUALIZACJE: La tienda del Microcemento zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zmian, które uzna za stosowne na swojej stronie internetowej. Dopuszczalne jest usuwanie, dodawanie lub modyfikowanie zarówno treści jak i usług, oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, a także formy w jakiej są one na niej prezentowane oraz zlokalizowane.

8. LINKI: La tienda del Microcemento nie sprawuje żadnej kontroli nad stronami i treściami zamieszczonymi na stronach internetowych, prowadzonych przez osoby trzecie, dostępnych przez odsyłacze lub wyszukiwarki z www.Latiendadelmicrocemento.com. W żadnym wypadku sklep microcemento nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek łącza należącego do innej strony internetowej ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompleksowości, ważności lub zgodności jakiegokolwiek materiału lub informacji zawartych pod takimi łączami bądź na innych witrynach internetowych. Ponadto wprowadzenie jakichkolwiek odnośników zewnętrznych nie oznacza żadnego związku, fuzji lub partnerstwa z powiązanymi podmiotami.

9. PRAWO WYKLUCZENIA: La tienda del Microcemento zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do portalu i / lub oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia, samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej, tym użytkownikom, którzy naruszają niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE: La tienda del Microcemento zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań cywilnych bądź karnych, wynikających z przepisów prawa, w przypadku naruszenia niniejszych warunków oraz w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania swojej strony internetowej.

11. ZMIANA WARUNKÓW: La tienda del Microcemento zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnym momencie warunków określonych oraz należycie upublicznionych w niniejszym dokumencie. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania i obowiązują do czasu ich modyfikacji poprzez opublikowanie innych warunków.

12. PRAWO I JURYSDYKCJA: Zależność między La tienda del Microcemento a użytkownikiem jest regulowana za pomocą przepisów obowiązujących na terytorium hiszpańskim, a rozwiązanie wszelkich sporów, które będą wymagały postępowania sądowego, będzie podlegało sądom i trybunałom miasta Barcelona.

13. Rozstrzyganie sporów w trybie on-line zgodnie z Art. 14.1 Rozporządzenia (UE) 524/2013: Komisja Europejska zapewnia platformę Rozstrzyganie sporów internetowych, która jest dostępna pod następującym linkiem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/