Warunki korzystania

1. Wstęp

Niniejsza strona internetowa obsługiwana jest przez firmę La tienda de microcemento. Terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do firmy La tienda de microcemento. Korzystanie z naszej strony internetowej podlega następującym zasadom użytkowania („Warunki”), które mogą być od czasu do czasu modyfikowane. Niniejsze Warunki muszą być przestrzegane razem z wszelkimi innymi postanowieniami, regulacjami, warunkami lub zastrzeżeniami dostarczonymi za pośrednictwem naszej strony internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami. Niniejsze Warunki mają zastosowanie w stosunku do wszystkich użytkowników naszej witryny internetowej, w tym, ale bez ograniczeń do użytkowników, którzy ją przeglądają, są konsumentami, kupcami, sprzedawcami, i/lub twórcami treści. Uzyskując dostęp do tej witryny i korzystając z niej, użytkownik akceptuje oraz zgadza się przestrzegać, a także podlegać Warunkom i naszej Polityce Prywatności. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z Warunkami lub z naszą Polityką Prywatności, nie posiada on uprawnień do dostępu do naszej strony internetowej, korzystania z jej usług ani składania zamówień za jej pośrednictwem.

2. Korzystanie z naszej strony internetowej

Użytkownik zgadza się korzystać z naszej witryny w celach zgodnych z prawem, a nie w celu nielegalnym i nieautoryzowanym, w tym, ale bez ograniczeń z naruszeniem jakiejkolwiek własności intelektualnej lub prywatności. Zgadzając się na Warunki, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni/ pełnoletnia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jego prowincji lub na terytorium zamieszkania i posiada zdolność prawną do zawarcia umowy wiążącej. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z naszej strony internetowej do prowadzenia działań, które stanowią przestępstwo cywilne lub kryminalne, bądź są sprzeczne z prawem. Użytkownik zgadza się także nie podejmować prób ingerencji w naszą sieć i systemy bezpieczeństwa, ani uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów. Użytkownik zgadza się podać nam dokładne dane osobowe, takie jak adres e-mail, adres pocztowy i inne dane kontaktowe w celu realizacji zamówienia lub skontaktowania się, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Użytkownik zgadza się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i dostępnych informacji oraz upoważnia nas do zbierania i wykorzystywania tych informacji w celu skontaktowania się z Nim zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

3. Warunki Ogólne

Zastrzegamy sobie prawo odmowy świadczenia usług dowolnej osobie, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian na stronie internetowej, w tym do zakończenia, modyfikacji, zawieszenia lub wstrzymania jakiejkolwiek formy witryny internetowej w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Na korzystanie z naszej strony internetowej możemy nałożyć dodatkowe zasady lub ograniczenia. Ze swojej strony Użytkownik zgadza się regularnie rewidować Warunki, a Jego dalszy dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę na wszelkie zmiany. Użytkownik zgadza się, że wobec niego ani osób trzecich nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub wstrzymanie naszej strony internetowej lub za jakąkolwiek usługę, treść, właściwość lub produkt oferowany za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

4. Produkty lub usługi

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem naszej witryny zależne jest od dostępności produktu. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, usunąć produkt lub ograniczyć ilość produktu oferowaną na naszej stronie internetowej bądź ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, gospodarstwa domowego, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. O ile nie wskazano inaczej, ceny wyświetlane na naszej stronie internetowej podane są w dolarach kanadyjskich. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy realizacji zamówień, w tym między innymi, ale bez ograniczeń zamówień, które wydają się być złożone przez dystrybutorów lub odsprzedawców. W przypadku gdy uznamy, że złożone zamówienie jest fałszywe lub nieuczciwe, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i poinformowania odpowiednich władz. Nie możemy zagwarantować pełnej zgodności koloru i wzoru produktów na naszej stronie i w rzeczywistości. Niemniej jednak dołożymy wszelkich starań, aby na naszej stronie zostały one przedstawione z jak największą dokładnością.

 

5. Linki do witryn internetowych stron trzecich

Odnośniki (linki) z lub do stron zewnętrznych umieszczone zostały jedynie dla wygody użytkowników. Nie rewidujemy, nie aprobujemy, nie zatwierdzamy, nie kontrolujemy, jak i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za witryny powiązane z naszą stroną, treści tych witryn, strony trzecie w nich występujące oraz ich produkty i usługi. Łączenie się z innymi witrynami odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z łączenia. Odnośniki (linki) do stron, na których udostępnione jest oprogramowanie w celu instalacji i/lub pobrania, umieszczone zostały jedynie dla wygody użytkowników i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności lub konsekwencje związane z pobieraniem oprogramowania. Korzystanie z dowolnego, pobranego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, o ile taka istnieje, która dołączona jest do oprogramowania lub jest z nim dostarczana.

 

6. Komentarze użytkowników, opinie i informacje zwrotne oraz inne zgłoszenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za informacje, profile, opinie, wiadomości, komentarze i wszelkie inne treści (zwane łącznie „Treścią”), które publikuje, rozpowszechnia lub udostępnia poprzez naszą witrynę lub usługi z nią połączone. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za Treści, w tym między innymi za ich legalność, znak towarowy, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie treści  wysłane przez niego w odpowiedzi na naszą prośbę dotyczącą konkretnego zgłoszenia, mogą zostać przez nas edytowane, adaptowane, zmodyfikowane, przetworzone, upublicznione oraz rozpowszechnione. Użytkownik zgadza się, że nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do utrzymania w tajemnicy jakiejkolwiek Treści, do wypłaty odszkodowania za jakąkolwiek Treść ani do odpowiadania na jakąkolwiek Treść. Użytkownik zgadza się nie publikować, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać na naszej stronie internetowej żadnych Treści, które są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem lub jakimkolwiek innym prawem własności bez wyraźnej zgody właściciela owego prawa własności. Użytkownik zgadza się również, że jego Treści nie będą niezgodne z prawem, obraźliwe czy nieprzyzwoite, ani że nie będą zawierać złośliwego oprogramowania czy wirusów komputerowych, które mogłyby wpłynąć na działanie naszej strony internetowej.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie stworzone przez niego treści oraz ich dokładność. My natomiast nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści zamieszczone przez użytkownika bądź osoby trzecie. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia zdolności użytkownika do publikowania na naszej stronie internetowej oraz do usuwania wszelkich treści, jakie uznamy za kontrowersyjne. Użytkownik wyraża zgodę na takie usunięcie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko nam w związku z owym usunięciem jego treści.

 

7. Państwa dane osobowe

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, jak zbieramy, używamy i dzielimy się Państwa danymi osobowymi.

 

8. Błędy i pominięcia

Prosimy pamiętać, że nasza strona internetowa może zawierać błędy typograficzne lub niedokładności i może być niekompletna bądź nieaktualna. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia). Takie błędy, niedokładności lub pominięcia mogą dotyczyć opisu produktu, cennika, promocji i dostępności, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub odrzucenia każdego zamówienia złożonego na podstawie nieprawidłowej informacji o cenie bądź dostępności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 9. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z naszej witryny internetowej, która dostarczana jest „w dostępnej postaci” bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju (wyraźnych lub dorozumianych)w odniesieniu do informacji uzyskanych z czy też za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym bez ograniczeń, wszystkich treści i materiałów, a także funkcji i usług oferowanych na naszej stronie internetowej, z których wszystkie dostarczane są bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, kompletności czy przydatności treści bądź informacji, niezakłóconego dostępu oraz wszelkich gwarancji tytułu, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa, jej funkcjonowanie czy materiały i zawartość dostępne za jej pośrednictwem będą całkowicie bezpieczne, nieprzerwanie dostępne czy wolne od błędów, ani że usterki zostaną naprawione oraz że witryny lub serwery, na których jest ona udostępniana są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Korzystanie z naszej witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, który ponosi wszelkie koszty związane z jej użytkowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. W żadnym wypadku my, nasze podmioty współpracujące lub filie, a także nasi lub ich dostawcy usług oraz informacji, dyrektorzy, członkowie zarządu, agenci, wykonawcy, pracownicy, przedstawiciele, licencjodawcy i licencjobiorcy oraz ich spadkobiercy i cesjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne, przykładowe lub karne odszkodowania bądź szkody, utracone dochody, utracone korzyści, straty biznesowe czy sprzedażowe, bądź jakiekolwiek inne rodzaje szkód, niezależnie od tego czy wynikają one z umowy czy też z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), całkowitej odpowiedzialności bądź w inny sposób, powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny, dowolnych witryn powiązanych z niniejszą witryną linkami oraz materiałów, informacji lub usług znajdujących się na którejkolwiek z takich witryn, bez względu na to czy zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie bądź ograniczenie niektórych szkód. W takich jurysdykcjach niektóre lub wszystkie powyższe restrykcje, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika, w związku z czym nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 10. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać nas i nasze podmioty stowarzyszone, a także naszych i ich dyrektorów, członków zarządu, agentów, wykonawców i pracowników przed wszelkimi szkodami, zobowiązaniami, roszczeniami, wydatkami (w tym opłatami sądowymi), wynikającymi z korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny, naruszenia warunków, publikowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej bądź za jej pośrednictwem, w tym między innymi wszelkich roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia praw własności.

 11. Całość porozumienia

Niniejsza Umowa, a w tym niniejsze, wyraźnie określone warunki i wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie uprzednie bądź jednoczesne umowy dotyczące tego tematu pomiędzy użytkownikiem a La tienda de microcemento, zawarte w formie pisemnej bądź ustnej. Strony potwierdzają, że zawierając niniejszą Umowę, nie opierają się na żadnych oświadczeniach, zobowiązaniach lub obietnicach zawartych lub dorozumianych na podstawie jakichkolwiek informacji ustnych bądź pisemnych między stronami przed niniejszą Umową, oprócz tych, które zostały wyraźnie w niej określone.

 12. Zrzeczenie się

Niewykonanie lub niewykorzystanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub rezygnacji z owego postanowienia. Zrzeczenie się przez nas określonego prawa bądź  postanowienia nie stanowi zrzeczenia się innych praw lub postanowień wynikających z Umowy. Żadne zrzeczenie się przez nas nie będzie wiążące, o ile pisemnie nie poinformujemy o nim użytkownika.

13. Rozdzielność postanowień

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uznane zostanie przez właściwy organ  za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to takie postanowienie zostanie oddzielone od pozostałych Warunków, które to pozostaną ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 14. Prawo właściwe

Wszelkie spory wynikające lub związane z Warunkami, Polityką Prywatności, korzystaniem z naszej strony internetowej lub produktami bądź usługami oferowanymi za jej pośrednictwem rozstrzygane będą zgodnie z prawem prowincji Barcelona,  bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa. Wszelkie spory, działania czy postępowania dotyczące Warunków lub Państwa dostępu do naszej strony internetowej  oraz jej użytkowania muszą być wniesione przed sądy prowincji Barcelona w mieście Barcelona, a Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość tych sądów.

 15. Pytania lub wątpliwości

Wszelkie pytania, uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres info@latiendadelmicrocemento.com