PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades l'informem dels punts següents:

- Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Ulises Sotelo, sota del nom comercial de La Tiendra del Microcemento.

- La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses i incloses en els nostres fitxers.

- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessius.

- La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.

- Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant La botiga del microciment com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans info@latiendadelmicrocemento.com, Ulises Sotelo - La Tienda del Microcemento, C/Montseny 15, CP 08903 - L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. Tel/Fax: 931.273.922.